60 Paya Lebar Road, Paya Lebar Square, #04-50 Singapore 409051